Jeremy Bruck, Managing Partner, Gulp Data & Douglas B. Laney, Data & Analytics Strategy Innovation Fellow, West Monroe

Jeremy Bruck is Managing Partner at Gulp Data and Douglas B. Laney is Data & Analytics Strategy Innovation Fellow at West Monroe
Connect:
CDO Magazine
www.cdomagazine.tech